Общи условия

Общи условия за предоставяне на застрахователно посредническа услуга от разстояние

Настоящите общи условия, уреждат отношенията между “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД,и местни физически и юридически лица, които могат да бъдат потребители и/или клиенти, които използвайки страницата на www.VsichkiZastrahovki.bg, в реално време възлагат на “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД, да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор.

Определения и тълкуване

"Брокер" - “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД

"Потребител"  - всяко физическо и юридическо лице/а, посещаващо и ползващо услугите предоставяни на тази уеб страницата и нейното съдържание.

"Клиент"  - всяко физическо и юридическо лице/а заявило желание да сключи застрахователен договор ползвайки уеб-страницата.

"Уеб-страница" - обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), достъпно от домейна www.VsichkiZastrahovki.bg, съдържащо файлове и информация, относно услугата предоставяна от брокера.

www.VsichkiZastrahovki.bg – домейн собственост на „ВсичкиПромоции БГ“ ООД. Брокерът ползва страницата съгласно договор с „ВсичкиПромоции БГ“ ООД. 

Поръчка" - Възлагане от потребителя към брокера за сключване на застрахователен договор

"Потвърждение на поръчката" - Съобщение до потребителя от страна на брокера, с което брокерът приема да извърши възложените му действия за сключване на застрахователен договор.

"Изпълнение на поръчката" -  Сключване на застрахователен договор.

"Полица" - Договор за застраховка.

 

 

Информация

„Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД със седалище гр. София, ул. „Янтра” № 3Б, ЕИК 121266165 е застрахователен брокер, вписан с решение № 195-3Б/10.11.2009 г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 30, ал. 1, т.9 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство може да направите в Комисията за финансов надзор, София 1000, ул.”Будапеща”№16, централа: 02/940 49 99, факс: 02/829 43 24, e-mail:  bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта  www.fsc.bg.

 Във връзка с предоставянето на застрахователно- посреднически услуги от разстояние „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД има установени търговски отношения с „ВсичкиПромоции БГ“ ООД. В качеството му на собственик на домейна www.VsichkiZastrahovki.bg „ВсичкиПромоции БГ“ ООД  предоставя търговско пространство, представляващо обособенa страницa със собствен унифициран адрес, чрез която брокерът предлага услугите си на потребители.

Предлагани застраховки

Чрез тaзи уеб-страница “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД предлага сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, чрез попълване на заявка, в избрано от потребителя застрахователна компания.

 

Цена

Цената на застраховката се определя съгласно тарифните условия на избраната от потребителя застрахователна компания. Застрахователната премия зависи от вида на превозното средство и начина на ползването му, профил на потребителя, срока за който се сключва застраховката и начина на плащане на застрахователната премия за всеки отделен случай.

Точната цена (вкл. данък от 2% върху застрахователните премии, вноски към Гаранционен и Осигурителен фонд, административни и други такси), разходите за доставка на застрахователната полица и реквизите към полицата, се визуализират след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Услугата по застрахователно посредничество се предоставя безплатно.

Предоставянето на услугата по застрахователно посредничество е свързана със сключване на договор за застраховка с избрана от потребителя застрахователн компания. По силата на договора за застраховка потребителят е длъжен да плати цената на застраховката - равна на записаната по полицата застрахователна премия.

Задължение на потребителя е да провери цената на застраховката преди да направи поръчката за полица. Проверката на цената не ангажира потребителя с поръчка за застраховка.

Офертата е валидна към датата на получаването и от потребителя, освен ако в нея не е посочен различен  срок на валидност.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки се заплащат в брой на куриера доставящ полицата на клиента.

Информацията на сайта се актуализира от “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

 

Сключване, срок и прекратяване на договор с “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД

Чрез онлайн поръчка за издаване на застраховка на сайта www.VsichkiZastrahovki.bg , потребителят сключва договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор потребителят възлага на “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД да сключи от негово име и за негова сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, избрана от потребителя. За сключването на договора с Брокерът не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта.

Договорът с “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от потребителя за доставка на застраховка чрез сайта www.VsichkiZastrahovki.bg. Договорът се сключва за конкретна подадена от потребителя поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Брокера да достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички реквизити към полицата и заплащане на цената и (дължимата премия) от клиента.

Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, на основание чл.12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, в 14 дневен срок от подаване на електронната поръчка през сайта www.VsichkiZastrahovki.bg. Клиента следва да изпрати писмено уведомление до Брокера на адрес: гр. София, бул. „България“ №118, заедно с всички получени документи (застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд).

 

При желание за отказ на поръчката от потребителите, които имат право на това, в същия 14 дневен срок от изпращането и е необходимо потребителят да уведоми “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД на телефон 0800 20 300, или на имейл office@iandgbrokers.com.

В този случай ако е възможно Брокерът анулира издадената полица без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски. Ако полицата, която потребителя е поръчал, е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Брокера, то потребителя е длъжен да се обърне към застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от потребителя сума при сключване на застраховката.

В случай на отказ от договора с “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД разходите по доставката на полицата платени от потребителя не подлежат на възстановяване. “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Брокера договор.

След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да прекратите  сключения чрез “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

 

 

Условия и ред за предоставяне на услугата

Брокера предоставя услугата при желание и след изрично искане от страна на потребителя.

Потребителят на услугата, предлагана чрез този сайт, се задължава да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка, и декларирара, че е уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Брокера, застрахователен договор.  Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на юридическото лице, чиито интереси са предмет на застраховане, въз основа на които Брокерът може да извърши идентификация съгласно вътрешните си правила по ЗМСИП.

Попълнените от потребителя данни имат декларативен характер по отношение на тяхната достоверност

Брокера предоставя оферта след получаване на запитване, съгласно посочените от потребителя данни.

Потребителят избира да поръча сключването на застраховка в застрахователна компания включена в офертата.

В зависимост от избора на потребителя, за сключване на застраховката брокерът може да изиска от потребителя да предостави допълнителни данни, копие на свидетелство за регистрация на превозното средство, документ за придобиване, фактура, договор или друг документ, съдържащ фактическа информация за обекта на застраховане или застрахованото/ните лице/а.

Изпращайки поръчка за сключване на застраховка,  потребителят упълномощава и възлага на брокера да сключи от негово име и за негова сметка, застрахователен договор.

Брокерът може да използва телефон за допълнително потвърждение на всяка поръчка или проверка на предоставените от потребителя данни.

Брокерът изпраща полицата и съпровождащите я документи до посочения от потребителя адрес за доставка.

С получаването на полицата, потребителят  удостоверява изпълнението на поръчката.

Услугата се предоставя еднократно за срока на валидност на договора.

 

Плащане

Поръчаните през страницата застраховки се заплащат  с наложен платеж при доставка.

Срокът за плащане на изпратена чрез страницата поръчка е не по-дълъг от срока за доставката на съответната застрахователна полица.

 

 


Права и задължения на “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД

 

При сключване на договор с Брокера чрез използването на сайта www.VsichkiZastrahovki.bg потребителя на база предоставената в сайта информация сам избира застраховката, която е най-подходяща с оглед неговите нужди.

Брокерът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайта www.VsichkiZastrahovki.bg, с оглед повишаване качеството на услугите.

Брокерът не гарантира, че достъпът до сайта www.VsichkiZastrahovki.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на електронните поръчки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на сайта www.VsichkiZastrahovki.bg, нито за своевременната му актуализация,  не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

В случай, че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Брокерът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Брокерът не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма. 

“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД не предоставя професионален съвет или мнение по въпрос или проблем с публикуваната на сайта www.VsichkiZastrahovki.bg информация. Също така никой от Брокера, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително, но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Сайта www.VsichkiZastrahovki.bgможе да съдържа връзки към други интернет страници. Брокерът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Брокерът има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този сайта www.VsichkiZastrahovki.bgи на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на сайта www.VsichkiZastrahovki.bgи продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

При съмнение в достоверността на информацията в сайта www.VsichkiZastrahovki.bg, съветваме да потърсите потвърждение, свързвайки се  директно с Брокера на 0800 20 300.

 

 

Права и задължения на потребителите

Потребителят се задължава да информира брокера относно търсените застрахователни услуги и обектите, които желае да застрахова. Информирането се осъществява посредством и попълването на предложен от брокера въпросник.

Потребителят е длъжен сам да избере застраховател, с който да бъде сключена застраховката.

Потребителят има право да изисква допълнителна информация от брокера във връзка с предоставените му оферти.

Потребителят е длъжен да получи полицата и плати в пълен размер уговорената при поръчка премия.

Потребителят има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

Ако правото на отказ бъде упражнено след началото на валидност на застраховката, застрахователят има право да удържи част от платената премия, съответстваща на срока, през който е действала полицата.

Ако правото на отказ бъде упражнено след доставката на полицата, потребителят е длъжен да възстанови на брокера разхода за куриерска услуга от 4,90 лв.

Потребителят носи отговорност, включително и наказателна, за достоверността на предоставената информация и декларирани обстоятелства, както и за правото да предоставя чужди данни от свое име на трети лица.

Потребителя се задължава да използва страницата в съответствие с приложимото законодателство, правила и регулиране.


Лични данни

“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни № 205341, издадено от Комисията за защита на личните данни. “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на електронна поръчка за сключване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от Брокера като застрахователен брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие с подаване на електронната поръчка през сайта.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

 

“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебсайта полици, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Предоставената информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

С използването на страницата потребителят декларира, че е уведомен и че се съгласява със следното:

Страницата е собственост и се контролира от  „ВсичкиПромоции БГ“ ООД. „ВсичкиПромоции БГ“ ООД има собствена политика по отношение на поверителността и личните данни.

Брокерът ползва страницата, въз основа на договор с „ВсичкиПромоции БГ“ ООД. Това споразумение не предвижда предоставяне на лични данни, предоставени от потребителя на брокера, във връзка с предлаганите от него услуги на „ВсичкиПромоции БГ“ ООД.

Брокерът ползва домейна и страницата на „ВсичкиПромоции БГ“ ООД, само за пренос на данни. Брокерът не съхранява данни, получени по повод на услугата, предлагана на www.VsichkiZastrahovki.bg,  на сървъри и свързани домейни, които не са собственост и не се контролират от брокера.

За целите на сключване и администриране  на застраховки брокерът събира  и обработва лични данни. Обемът и видът на данните зависи от избраната от потребителя застраховка и са минимално необходимите, за да бъде предложена оферта.

Личните данни се предоставят доброволно, по инициатива и след изрично съгласие на потребителя.

С изпращането на запитване за оферта потребителят декларира изричното си съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни на трети лица при условията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.

С изпращането на запитване за оферта потребителят декларира, че е получил изричното съгласие на физическите лица, посочени от него при попълване на данните за застраховане или застрахователните договори, техните лични данни да бъдат съхранявани, обработвани или предоставяни на трети лица от брокера, при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.

За всяка потвърдена поръчка за застраховка, брокерът предоставя личните данни на потребителя на избрания от потребителя застраховател. Личните данни могат да бъдат предоставени на Комисията за финансов надзор, Националната агенция държавна сигурност или друг оправомощен държавен орган при изрично искане и съгласно условията на ЗЗЛД.

 

Техническа информация

Брокерът има право да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой запитвания за оферта, поръчки на полица, времеви интервали между тях и IP адреси.

Техническата информация може да бъде използвана с цел:

Подобряване на предоставяната през страницата услуга;

Идентификация на потребителя при неизпълнение на настоящите общи условия или изпълнение на задължения на брокера, вменени с нормативен акт или искане на оправомощен държавен огран;

В ситуации, при които е застрашено предоставянето на услугата през страницата.

 

 

Съдържание, авторски права и търговски марки

Всички текстове, графики, снимки, търговски марки, лога или компютърен код, съдържащи се на страницата (наричани общо „съдържание”), включително и не само: дизайн, визия и усещане, подредба на съдържанието са собственост, контролирани или лицензирани на брокера, негови контрагенти или „ВсичкиПромоции БГ“ ООД.

Извън правото на потребителя за достъп и използване на страницата за лично и временно ползване, съдържанието или части от не могат да бъдат използвани, копирани, възпроизвеждани, публикувани, предоставяни, сваляни, модифицирани, показвани или пренасяни под каквато и да е форма или средство без предварителното писмено разрешение на брокера.

Доколкото това не противоречи на условията за ползване на страницата на www.VsichkiZastrahovki.bg, потребителят има право на достъп и използване на страницата за показване, сваляне, архивиране или принтиране на части от страницата само за лично и временно ползване.

 

 

 

Гаранционен фонд

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор.

Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.

Гаранционния фонд е юридическо лице със седалище в София ул. Граф Игнатиев 2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72, e-mail: GF@gfund.bg. e-мейл адресът e защитен от спам ботове, www.guaranteefund.bg.

За повече информация потребителят следва да се обърне към Гаранционния фонд на посочените по-горе телефони.

 

Приложимо право и спорове

Съдържанието на тази страница и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право.

Всички спорове, възникнали между страните по договори, сключени на базата на настоящите общи условия се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд в съответствие с действащото законодателство на Република България.


Други условия

Всяка предоговорна или друга информация и общите условия, уреждащи взаимоотношенията с потребителя, се предоставят на български език.

Всяка комуникация с потребителя по време на действие на договорите, сключени на базата на настоящите общи условия, се осъществява на български език.

Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни от брокера.

Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

Използваните заглавия са предназначени само за справка и не ограничават смисъла и не засягат тяхното тълкуване.